Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De risico’s van uw organisatie in kaart

Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s op een rij zodat u deze gericht kunt aanpakken

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zet u alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s op een rij en kunt u deze gericht aanpakken. De overheid heeft de RI&E al in 1994 via de Arbowet verplicht gesteld voor alle organisaties met personeel. De Inspectie SZW controleert hier dan ook op. Zie hiervoor de Basisinspectiemodule Arbozorg. In dit document staat uitgebreid beschreven waarop Inspectie SZW let bij een bedrijfsbezoek.

Wat is een RI&E?

De RI&E bestaat uit twee delen, namelijk een inventarisatie van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf, en het Plan van aanpak voor het oplossen van deze risico’s.

De RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd in een RI&E-rapport. Vervolgens wordt in het Plan van aanpak aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen worden genomen om de knelpunten weg te nemen, en wat deze maatregelen opleveren. U dient de RI&E en het Plan van aanpak te kunnen overleggen bij een inspectie van SZW. Verder voert u zelf als organisatie de acties uit het Plan van aanpak uit.

Bij de uitvoer van een Risico-inventarisatie en evaluatie kunnen een aantal van onze kerndeskundigen betrokken zijn, zoals de hogere veiligheidskundige en arbeidshygi√ęnist en arbeids- en organisatiedeskundige. Wie wanneer betrokken wordt, is afhankelijk van de complexiteit van de RI&E. Indien nodig kan een verdiepende RI&E uitgevoerd worden. Dit is een verdiepingsslag voor specifieke risico‚Äôs, zoals blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Ook kunnen de kerndeskundigen een organisatie adviseren op hun vlak van expertise, zoals machineveiligheid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Uitgangspunten RI&E

Voor de uitvoering van de RI&E hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • 01

  De RI&E is een fundament voor veilig en gezond werken van medewerkers in de organisatie. Het draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 • 02

  De RI&E leidt tot een overzicht van knelpunten met adviezen om deze knelpunten op te lossen.

 • 03

  De RI&E heeft een positieve insteek en voldoet aan de wet- en regelgeving. De focus ligt zowel op de knelpunten als op wat goed georganiseerd is op het gebied van gezond en veilig werken.

 • 04

  De opzet van de RI&E vindt plaats in co-creatie met u als werkgever, het is maatwerk.

 • 05

  De RI&E kan, indien gewenst, gerapporteerd worden in een web-based RI&E-managementsysteem. Dit is een actuele en betrouwbare inventarisatietool waarmee Inspectie SZW ook bekend is. Vanuit dit systeem kan eenvoudig een plan van aanpak in Excel gegenereerd worden.

 • 06

  Als bij de uitvoering van de RI&E blijkt dat nog wettelijk verplichte verdiepende inventarisaties uitgevoerd moeten worden, dan zal dit als advies opgenomen worden in het RI&E-rapport.

 • 07

  Specifieke aandacht krijgen de impact van het COVID-19-virus op de arbeidsomstandigheden en de noodzakelijke extra maatregelen met het oog op gezondheid en veiligheid. We realiseren ons daarbij dat het om een tijdelijke situatie gaat en daar houden we ook rekening mee.

 • 08

  De resultaten uit een eventuele oude RI&E zullen meegenomen worden in de uitvoering van de nieuwe RI&E.

Actualisatie RI&E

De risico-inventarisatie en evaluatie moet altijd actueel zijn. Daarom moet die periodiek geactualiseerd worden. Hebben er bijvoorbeeld wijzigingen plaatsgevonden binnen de organisatie, dan moeten de RI&E en het Plan van aanpak worden aangepast. Daarnaast dient u jaarlijks een voortgangsrapportage te schrijven. Daarmee kunt u als werkgever aantonen dat u voldoende aandacht besteedt aan het verbeteren van beheersmaatregelen van de risico’s binnen de organisatie. Wat heeft u als werkgever gedaan, hoe heeft u dat gedaan en waar staat dat? Het Plan van aanpak dat wij opleveren op basis van de RI&E, kunt u zelf jaarlijks actualiseren.

De RI&E bestaat uit

 • 01

  Een startgesprek met de directie/bedrijfsleiding;

 • 02

  Documentbeoordeling en bestudering van beschikbare informatie en relevante documenten op het gebied van arbeidsomstandigheden (zoals de huidige RI&E, algemene arbobeleidsstukken, het BHV-plan, relevante procedures en instructies);

 • 03

  Interviews met sleutelpersonen op het gebied van gezondheid en veiligheid;

 • 04

  Rondgang op de locatie, bij voorkeur onder begeleiding van een leidinggevende en preventiemedewerker;

 • 05

  Uitwerken van de bevindingen, opstellen van het RI&E-conceptrapport en het concept Plan van aanpak met praktische en werkbare maatregelen, risicoweging en advies voor prioritering;

 • 06

  Bespreken van het RI&E-conceptrapport en concept Plan van aanpak;

 • 07

  Samenstellen van de definitieve RI&E-rapport;

 • 08

  Eventueel nog toetsing van het ingevulde Plan van aanpak.

Toetsing RI&E bij meer dan 25 medewerkers

Toetsing van de RI&E door een kerndeskundige op volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit is verplicht vanaf 25 medewerkers. Deze kerndeskundige kijkt hoe de RI&E is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen opleveren. Wij zijn een gecertificeerde arbodienst. Met ons RI&E-rapport en Plan van aanpak voldoet u als werkgever aan alle wettelijke verplichtingen voor de RI&E.

Toetsing RI&E bij minder dan 25 medewerkers

Indien u als werkgever minder dan 25 medewerkers in dienst heeft, mag u zelf de RI&E uitvoeren. Deze moet dan wel nog getoetst worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Het is verstandig om vooraf met onze kerndeskundigen te schakelen zodat zij u goed kunnen adviseren voor het opstellen van de RI&E.

Organisaties met minder dan 25 medewerkers die lid zijn van een erkende branche, kunnen gebruikmaken van een erkend RI&E-instrument.

RI&E-instrument

Een RI&E-instrument is een hulpmiddel dat u kunt inzetten bij het opstellen van de RI&E. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties in samenwerking met werkgevers en werknemers. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche.

Bij gebruik van een RI&E-instrument hoeft de RI&E niet getoetst te worden. Dat scheelt tijd en geld. Bovendien verlaagt het de drempel voor kleine bedrijven om een arbodienst in te schakelen. Wel moet het RI&E-instrument erkend zijn. Check www.rie.nl of u in aanmerking komt voor de toetsingsvrijstelling.

Organisaties die maximaal 40 uur per week personeel in dienst hebben, moeten ook een RI&E hebben, maar hoeven dit document niet te laten toetsen. Zij mogen gebruikmaken van een verkorte versie van de RI&E, de ‚ÄėChecklist Gezondheidsrisico‚Äôs‚Äô.

RI&E door PM Verzuim laten uitvoeren

Als u de RI&E door ons laat uitvoeren, weet u zeker dat alles voldoet aan de wettelijke normen én is de toetsing direct geregeld. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag verder!

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer