Klachtenreglement

Klachtenreglement PM Verzuim

Klachtenprocedure

Ben u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten en wij proberen deze direct voor u op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen via klachten@pmverzuim.nl.

Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft PM Verzuim een klachtenprocedure.

Procedure afhandeling klachten

Onder klacht wordt verstaan een uiting van ontevredenheid door betrokkene (klager) gericht aan PM Verzuim met betrekking tot haar dienstverlening, werkwijze of handelingen van haar medewerkers, welke niet na toelichting of correctie kan worden verholpen.

De klacht moet schriftelijk bij PM Verzuim worden ingediend. De klacht wordt niet behandeld door diegene waarop de klacht betrekking heeft.

De klager ontvangt uiterlijk binnen 2 weken een schriftelijk antwoord waarin is opgenomen een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en een voorstel voor oplossing/te nemen maatregelen door PM Verzuim.

Indien de klager het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht dan maakt klager dit uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk bekend. Binnen 1 week wordt de klager door PM Verzuim in de gelegenheid gesteld om mondelinge toelichting te geven op de klacht. Dit gesprek wordt schriftelijk vastgelegd en het verslag verstuurd aan klager en aan diegene waarop de klacht betrekking heeft. Als tijdens het gesprek een bevredigende afhandeling van de klacht is gerealiseerd, wordt dit opgenomen in het verslag. Als tijdens het gesprek geen bevredigende afhandeling van de klacht is gerealiseerd, wordt de klager uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk een definitief voorstel gedaan om de klacht af te handelen.

Indien klager geen behoefte heeft aan een mondelinge toelichting dan zal klager binnen 2 weken schriftelijk een definitief voorstel van de directie van PM Verzuim ontvangen.

Wanneer dit voorstel niet akkoord wordt bevonden door klager dan kan deze zich wenden tot Stichting DOkh via klachtengeschillen@dokh.nl. DOKh is een geschilleninstantie en biedt de inzet van een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zoekt samen met klager naar een oplossing van de klacht. Als partijen niet tot overeenstemming geraken over de afhandeling van de klacht zal het geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie van DOKh. Deze commissie zal een bindende uitspraak doen.

Indien de klacht betrekking heeft op een medisch beoordeling van de arts dan kan klager een second opinion bij PM Verzuim aanvragen. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen.

Indien de klacht betreding heeft op een werkhervattingsadvies van de arts dan kan klager een deskundigen oordeel aanvragen bij UWV. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen.

Indien de klacht betrekking heeft op medische- of aanstellingskeuringen dan kan klager de klacht ook voorleggen aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Mocht de klacht betrekking hebben op het handelen van de arbeidsdeskundige dan kan klager ook rechtsreeks een klacht indienen bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen.

Heeft de arts zich niet gehouden aan de beroepsnormen dan kunt u zich richten tot het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Opgemaakt te Eindhoven, 11 september 2023.