Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PM Verzuim

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer PM Verzuim
Opdrachtgever Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.
Partijen De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever samen.

De regeling De algemene voorwaarden van PM Verzuim

Artikel 2 Toepasselijkheid

Art. 2.1. De regeling is van toepassing op alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer en op de opdrachten waarbij de Opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Art. 2.2. Indien een bepaling van de regeling om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen, zoals deze is weergegeven in de oorspronkelijke bepaling, zo dicht mogelijk benadert.
Artikel

3 Aanbieding en totstandkoming de overeenkomst

Art. 3.1. Alle aanbiedingen door de Opdrachtnemer geschieden vrijblijvend. Na aanvaarding door Opdrachtgever, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk dan wel per emailbericht bevestigt.
Art. 3.2. Mondelinge toezeggingen inzake wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten en eventuele verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn slechts indicatief.
Art. 3.3. Elk door de Opdrachtnemer opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden der aanbieding treden in de plaats van de voorgaande aanbieding.
Art. 3.4. De aanbiedingen zijn slechts gebaseerd op de bij de Opdrachtnemer bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever bij de aanvraag.

Artikel 4 Wetswijzigingen en/of wijziging regelgeving

Art. 4.1. Ingeval wijzigingen in enige wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving andere of extra verplichtingen voor de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever tot gevolg hebben, zullen partijen de overeenkomst in overleg aanpassen.
Art. 4.2. Nieuwe verplichtingen van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer, voortkomend uit wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten zullen zo spoedig mogelijk door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever worden medegedeeld.

Artikel 5 Prijs- en tariefaanpassingen/aanpassing voorwaarden

Art. 5.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen.
Art. 5.2.¬†Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen en tarieven alsmede de voorwaarden van de overeengekomen werkzaamheden aan te passen. Ingeval van een prijsverhoging of bij wijziging van de voorwaarden, heeft de Opdrachtgever het recht, mits schriftelijk wordt aangekondigd, de overeenkomst te be√ęindigen, met inachtneming van de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt minimaal 3 maanden.

Artikel 6 Uitvoering van de werkzaamheden

Art. 6.1. De Opdrachtnemer zal de opdracht zo goed en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.
Art. 6.2. De uitvoering der werkzaamheden wordt verzorgd vanuit één der vestigingen van Opdrachtnemer. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden ter locatie van de opdrachtgever, indien en voor zover de Opdrachtnemer dit nuttig of nodig vindt.
Art. 6.3. De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en de Opdrachtnemer al datgene dat de Opdrachtnemer nuttig of nodig acht ter beschikking stellen.
Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in:

  • Dat de medewerkers van de Opdrachtgever steeds voor de Opdrachtnemer beschikbaar zijn;
  • Dat door Opdrachtgever op eerste verzoek inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens, zulks ter beoordeling van de Opdrachtnemer;
  • Dat op eerste verzoek alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Opdrachtnemer noodzakelijk en/of nuttig acht;
  • Dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.

Art. 6.4. Voor de uitvoering van al zijn taken, welke voortkomen uit de overeenkomst heeft Opdrachtnemer het recht, om derden in te schakelen.

Artikel 7 Extra werkzaamheden

Art. 7.1.¬†Opdrachtnemer kan ‚Äďindien Opdrachtnemer dat nuttig of nodig acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst- extra werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het inwinnen van (geneeskundige) informatie of inschakelen van experts, uitvoeren of doen uitvoeren.
Art. 7.2. Indien Opdrachtnemer zulks nuttig of nodig acht, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen en de Opdrachtgever daarvan schriftelijk opgave doen van de aard van deze werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Indien de Opdrachtgever daarmede niet akkoord gaat, stelt hij Opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis. De Opdrachtnemer zal dan niet overgaan tot het uitvoeren van de betreffende extra werkzaamheden. In dat geval zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer sluit aansprakelijkheid ter zake uit.

Artikel 8 Geheimhouding en intellectueel eigendom

Art. 8.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
Art. 8.2. Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het auteursrecht van de adviezen welke door of namens Opdrachtnemer zijn uitgebracht. Geen enkel intellectueel eigendomsrecht wordt overgedragen aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft wel eigenaar van de stukken die hij ter inzage aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
Art. 8.3. Opdrachtnemer mag, met inachtneming van artikel 8.1. publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, met inachtneming van het privacyreglement en met anonimisering van de gegevens.

Artikel 9 Facturering, betaling en incassokosten

Art. 9.1. Opdrachtnemer zal de overeengekomen prijs incl. BTW maandelijks, per kwartaal of jaarlijks factureren aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd om betalingen op te schorten noch om zich op verrekening te beroepen.
Art. 9.2. Betaling van gefactureerde bedragen door Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door Opdrachtnemer ontvangen te zijn op een door de Opdrachtnemer op de factuur aangegeven bankrekening. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek voorschotten te betalen. Tevens is de Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek zekerheid te stellen.
Art. 9.3. Indien de Opdrachtgever met de betaling in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd tot opschorting van alle werkzaamheden, totdat het gehele verschuldigde bedrag is voldaan.
Art. 9.4. Indien de Opdrachtgever facturen niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft voldaan aan Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd.
Art. 9.5. Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en een nadien door Opdrachtnemer verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, is de opdrachtgever, indien de vordering uit handen wordt gegeven, tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien (15) % van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de werkelijke incassokosten.
Art. 9.6. De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van Opdrachtnemer, voortvloeiende uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Art. 9.7. Voor rekening van de Opdrachtgever zijn alle kosten welke worden veroorzaakt door onjuiste, onvolledige, laattijdige of onvoldoende informatie van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
Art. 9.8. Indien door omstandigheden buiten de schuld van Opdrachtnemer geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd, behoudens in het geval Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmacht situatie.
Art. 9.9. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, als omschreven in artikel 7 lid 1 aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, tegen de alsdan geldende tarieven.
Art. 9.10.¬†De Opdrachtgever zal alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten betalen aan Opdrachtnemer die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen, met een minimum van ‚ā¨ 150,00.

Artikel 10 Annulering van de te leveren diensten

Art. 10.1. Slechts eenmalige diensten van Opdrachtnemer kunnen geannuleerd worden. Annulering door Opdrachtgever van te leveren eenmalige diensten kan met een annuleringstermijn van minimaal vijf werkdagen voor het beoogde aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten geschieden. Voor (aanstelling) keuringen en voor periodiek gezondheidskundige onderzoeken geldt een annuleringstermijn van minimaal twee werkdagen. Diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkoming

Art. 11.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.
Art. 11.2. Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: het niet naleven van de overeenkomst als gevolg van een belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van Opdrachtnemer behoort te komen zoals:
Oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen;
Niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden;
Werkstaking, blokkades;
Ernstige bedrijfsstoringen, die de normale bedrijfsvoering in ernstige mate belemmeren, zoals brand, het verloren gaan van gegevens, een ongeval, epidemie, ziekte van een specifieke functionaris en dergelijke.
Art. 11.3.¬†Tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden in overleg tot een oplossing te komen. Uitgangspunt bij dit overleg is dat Opdrachtnemer de duur van de overeenkomst of de duur van de overeengekomen termijnen zal verlengen met de duur welke verband houdt met de niet toerekenbare tekortkoming. Indien de overeenkomst blijvend of niet binnen een voor de Opdrachtgever acceptabele termijn kan worden nagekomen, als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te be√ęindigen. In dat geval heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en is de Opdrachtgever verplicht de kosten van de Opdrachtnemer te vergoeden.
Art. 11.4.¬†Indien de overeenkomst in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming tussentijds is be√ęindigd, is door Opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 12 Voortgang

Art. 12.1. Een gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de Opdrachtgever; diens rechten en plichten gaan over op zijn rechtverkrijgenden.
Art. 12.2. Tenzij anders is overeengekomen, is bij uitstel van enig werk of een gedeelte daarvan Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer geleden schade te vergoeden.
Art. 12.3. Zodra het werk later doorgang vindt, zullen de extra werkzaamheden, welke voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de onderbreking van haar werkzaamheden aan Opdrachtnemer worden vergoed door Opdrachtgever.
Art. 12.4.¬†Indien de Opdrachtgever de opdracht wenst te be√ęindigen en het voor de Opdrachtgever op enige juridische grondslag mogelijk is om de overeenkomst te be√ęindigen, dan is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd een zodanig gedeelte van het honorarium, als met de stand der werkzaamheden van Opdrachtnemer overeenkomt, verhoogd met twintig (20) % van het totale honorarium waarop Opdrachtnemer bij volledige voltooiing van de opgedragen taakuitvoering recht zou hebben.

Artikel 13 Tussentijdse ontbinding

Art. 13.1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
De andere partij één of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt en deze wederpartij, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, nalaat om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen na te komen;
Ter zake van de andere partij faillissement of surseance wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming van die andere partij.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Art. 14.1.¬†De Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door de Opdrachtnemer of voor personen in zijn dienst of personen die hij voor de vervulling van taken aantrekt, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak ‚Äď uitoefening vermeden hadden kunnen worden, behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.
Art. 14.2. De Opdrachtnemer is voor personen in zijn dienst en voor personen die de Opdrachtnemer betrekt in zijn taakuitvoering, niet aansprakelijk, indien de Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.
Art. 14.3. Bij vaststelling van het door Opdrachtnemer als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening worden gehouden met het min of meer ernstige karakter der tekortkoming, waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat de schadevergoeding verhoudingsgewijs lager wordt, wanneer de tekortkoming minder ernstig is. Bij het bepalen van mate van de tekortkoming worden de gevolgen van de tekortkoming slechts in zoverre in aanmerking genomen als de Opdrachtnemer deze in redelijkheid had moeten en kunnen voorzien.
Art. 14.4. De verplichting tot schadevergoeding van Opdrachtnemer, op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen Opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, en is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Als Opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toe zou komen op de (uitbetaling van de) verzekering, dan bedraagt de door Opdrachtnemer te vergoeden schade maximaal het bedrag van de totale ontvangen opdrachtsom.
Art. 14.5. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. Gevolgschade: onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, sancties van het UWV of een andere instelling, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren;
b. Opzichtschade: Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren;
c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van personen in dienst van Opdrachtnemer. Voor overige personen die Opdrachtnemer betrekt in zijn taakuitvoering is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
Art. 14.6. Opdrachtnemer aanvaardt voor overschrijding van rechtsvoorschriften of inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke rechtsvoorschriften of rechten bij, op het desbetreffende vakgebied werkzame personen, algemeen bekend is, of wanneer de Opdrachtgever op het bestaan van zodanige rechten heeft gewezen.
Art. 14.7. Indien Opdrachtgever de risico’s, verbonden aan de taakuitvoering door Opdrachtnemer bij derden heeft verzekerd, is Opdrachtgever gebonden Opdrachtnemer te vrijwaren door toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.
Art. 14.8. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer doet niet af aan de exclusieve verantwoordelijkheid van Opdrachtgever voor de lasten die ziekteverzuim, verzuimbegeleiding en alle overige personeelsverplichtingen met zich meebrengen. Deelnemer zal deze verantwoordelijkheid op generlei wijze op Opdrachtnemer afwentelen.
Art. 14.9. De opdrachtgever zal Opdrachtnemer niet aanspreken voor betalingen of diensten anders dan welke in de overeenkomst staan omschreven en Opdrachtnemer vrijwaren voor claims van een door de Opdrachtgever gecontracteerde verzekeraar of van een andere derde partij.
Art. 14.10. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.

Artikel 15 Mededelingsplicht

Art. 15.1. In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Art. 16.1. Op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Geschillen

Art. 17.1. De rechter in het arrondissement Oost Brabant is exclusief bevoegd om van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kennis te nemen.