re-integratie spoor 1 & 2

… de weg naar passend werk

doel

 

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Het doel van de re-integratie is een structurele werkhervatting in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet eerst onderzocht worden of de werknemer kan terugkeren, in de eigen (aangepaste) functie of een andere functie, binnen het eigen bedrijf (Spoor 1). Lukt dit niet,  dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever (Spoor 2). Spoor 1 en 2 kunnen ook gelijktijdig lopen.

Spoor 1

Bulletpoint

Wij begeleiden de werkgever in het gehele Spoor 1 proces

Bulletpoint

Wij onderzoeken samen met de werkgever de herplaatsingsmogelijkheden

Bulletpoint

Wij begeleiden de werknemer bij (gedeeltelijke) werkhervatting

Bulletpoint

Wij zorgen voor de juiste informatie in het re-integratiedossier

Spoor 2

Bulletpoint

Het re-integratieplan Spoor 2 wordt opgesteld conform de eisen vanuit de Wet verbetering poortwachter en volgt de richtlijnen van de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter UWV d.d. 1 december 2018

Bulletpoint

Fase 1 bestaat uit dossieranalyse en intake met werkgever en werknemer

Bulletpoint

Fase 2 omvat activering van de werknemer op verschillende vlakken en een grondige loopbaan/arbeidsmarktoriëntatie, persoons & zoekprofiel

Bulletpoint

Fase 3 is de bemiddelingsfase, waarin de medewerker middels inzet van ons netwerk, jobhunting en jobcarving wordt bemiddeld naar ander werk

Bulletpoint

Fase 4 bestaat uit de eindevaluatie & rapportage

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Bij een re-integratie in Spoor 2 wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief door ons begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de eigen werkgever. De re-integratie van de zieke medewerker is altijd maatwerk. De begeleiding bestaat uit intensieve coachinggesprekken, testonderzoek, opdrachten, workshops en trainingen. Er is aandacht voor het proces van verwerking, afscheid nemen en heroriëntatie. Belastbaarheid wordt zoveel als mogelijk getoetst in de praktijk. 

Tijdens het Spoor 2 traject wordt er intensief contact onderhouden met de werkgever. Er zijn verschillende rapportage- en evaluatiemomenten. Alle rapportages en dossierstukken worden met werkgever en werknemer gedeeld via ons digitale cliëntbegeleidingssysteem. Dit systeem voldoet aan alle eisen aangaande de nieuwe privacywetgeving.

re-integratiecoach

Al onze coaches zijn gecertificeerde coaches die:

Bulletpoint

veel ervaring hebben met de uitvoering van re-integratietrajacten

Bulletpoint

tevens re-integratietrajecten voor cliënten van UWV uitvoeren

Bulletpoint

alle details van de Wet verbetering poortwachter en de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter kennen

Bulletpoint

veel ervaring hebben in het bemiddelen van mensen met een functionele beperking

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion